سفارش تبلیغ
صبا ویژن

هی چی بگم؟!
- خداوند از تو نخواهد پرسید که چه اتومبیلی سوار می شدی‏، بلکه از تو
خواهد پرسید که چند نفر را که وسیله نقلیه نداشتند به مقصد رساندی؟

?- خداوند از تو نخواهد پرسید زیر بنای خانه ات چند متر بود، بلکه از تو
خواهد پرسید به چند نفر در خانه ات خوشامد گفتی؟

?- خداوند از تو نخواهد پرسید که چه لباس هایی در کمد داشتی، بلکه از تو
خواهد پرسید به چند نفر لباس پوشاندی؟

?- خداوند از تو نخواهد پرسید بالاترین میزان حقوق تو چقدر بود، بلکه از
تو خواهد پرسید آیا سزاوار گرفتن آن بودی؟

?- خداوند از تو نخواهد پرسید عنوان و مقام شغلی تو چه بود، بلکه از تو
خواهد پرسید آیا آن را به بهترین نحو انجام دادی؟

?- خداوند از تو نخواهد پرسید چه تعداد دوست داشتی، بلکه از تو خواهد
پرسید برای چند نفر دوست و رفیق بودی؟

?- خداوند از تو نخواهد پرسید در چه منطقه ای زندگی می کردی، بلکه از تو
خواهد پرسید چگونه با همسایگانت رفتار کردی؟

?- خداوند از تو نخواهد پرسید پوست تو به چه رنگ بود، بلکه از تو خواهد
پرسید که چگونه انسانی بودی؟

?- خداوند از تو نخواهد پرسید چرا ایقدر طول کشید تا به جست و جوی
رستگاری بپردازی، بلکه با مهربانی تو را به جای دروازه های جهنم، به
عمارت بهشتی خود خواهد برد.نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 89/7/28 توسط امیر سراجی
درباره وبلاگ

امیر سراجی

amir_farari2005@yahoo.com
bahar 20